Steinberg Cubase Artist v9.5.40-P2P

https://i.imgur.com/kAwvRln.png
P2P | 21 Oct 2018 | 960.97 MB

TBProAudio Impress v1.9.12-R2R

https://i.imgur.com/UxDOmEW.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.2 MB

TBProAudio SLM2 v1.3.3-R2R

https://i.imgur.com/YcGGJKp.png
R2R | 21 Oct 2018 | 4.57 MB

TBProAudio gEQ12 v1.4.4-R2R

http://i64.tinypic.com/2ymgg2d.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.8 MB

TBProAudio LA xLimit II v1.3.2-R2R

https://i.imgur.com/7zecPKi.png
R2R | 21 Oct 2018 | 5.33 MB

Boz Digital Labs Pan Knob v1.0.1-R2R

https://i.imgur.com/IQ3mSqF.jpg
R2R | 21 Oct 2018 | Win: 4.8 MB | Mac: 11.1 MB

Ueberschall Elastik 3 v3.0.0.20136-R2R

https://i.imgur.com/KxvOFva.gif
R2R | 21 Oct 2018 | Win: 55 MB | Mac: 60 MB

Steinberg Cubase Elements v9.5.40 eXTender rev.2-V.R

https://i.imgur.com/b7lJU16.png
V.R | 21 Oct 2018 | 86.8 MB

TBProAudio GainRider 2 v1.0.7-R2R

http://i67.tinypic.com/30m1guv.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.9 MB

TBProAudio FinalLoud v1.0.5-R2R

http://i67.tinypic.com/29kz02p.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.6 MB

TBProAudio Euphonia 2 v2.0.2-R2R

https://i.imgur.com/F25x22B.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.9 MB

TBProAudio DynaRide v1.1.2-R2R

http://i65.tinypic.com/muzkn5.jpg
R2R | 21 Oct 2018 | 4.4 MB

TBProAudio dpMeterXT v1.3.2-R2R

http://i65.tinypic.com/1071hea.png
R2R | 21 Oct 2018 | 5.54 MB

TBProAudio dEQ v1.1.7-R2R

https://i.imgur.com/gzrFolH.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.65 MB

TBProAudio CS-3301 v1.5.3-R2R

http://i65.tinypic.com/16getk6.png
R2R | 21 Oct 2018 | 4.69 MB

TBProAudio AB_LM v1.6.1-R2R

http://i66.tinypic.com/x3wwtv.png
R2R | 21 Oct 2018 | 3.2 MB

Adobe Audition CC 2019 v12.0.0.241 Multilingual-P2P

https://i.imgur.com/VX4GhT5.jpg
P2P | 21 Oct 2018 | 630 MB

SPC Plugins ArcSyn v2.1.5-R2R

https://i.imgur.com/oOxi17w.png
R2R | 19 Oct 2018 | Win: 4.3 MB | Mac: 9.0 MB

Kazrog Synth Warmer v1.0.2-R2R

https://i.imgur.com/hXWrY9k.png
R2R | 19 Oct 2018 | Win: 16 MB | Mac: 53 MB

Soundion Elka Panther v1.0.0-R2R

https://i.imgur.com/AFzSl8C.jpg
R2R | 19 Oct 2018 | Win: 9.9 MB | Mac: 9.2 MB

TBProAudio Bundle 2018.10.2 CE-V.R

https://i.imgur.com/V6C8tHD.png
V.R | 19 Oct 2018 | 39.8 MB

GSi VB3-II v1.1.1 CE-V.R

https://i.imgur.com/D7hlUlW.png
V.R | 18 Oct 2018 | 6.28 MB

Accusonus Regroover Pro v1.7.7-R2R

https://i.imgur.com/0FlvVUZ.png
R2R | 18 Oct 2018 | 51 MB

Accusonus ERA-Bundle Pro v2.0.1-R2R

https://i.imgur.com/sTbER1I.png
R2R | 18 Oct 2018 | 63 MB

Accusonus Beatformer v1.0.1-R2R

https://i.imgur.com/YoSL9Uw.png
R2R | 18 Oct 2018 | 23 MB